Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Malovanykaminek.cz

pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.malovanykaminek.cz

Provozovatel:

Creatissimo s.r.o.,

sídlo Londýnská 254/7, 120 00 Praha, IČO: 19360681, DIČ: CZ19360681,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 385370

 

 1. Definice

Pro účely těchto obchodních podmínek mají uvedené pojmy následující význam:

1.1. Prodávající je Creatissimo s.r.o., se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha, IČO: 19360681, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 385370.

1.2. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Kupující-Spotřebitel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

1.4. Kupující-Podnikatel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku, zejména pokud uvede své IČO a DIČ.

1.5. Kupující je společné označení Kupujícího-Spotřebitele a Kupujícího-Podnikatele.

1.6. Internetový obchod je portál přístupný Kupujícím na webové adrese www.malovanykaminek.cz, provozovaný Prodávajícím a sloužící k provádění objednávek zboží z nabídky Prodávajícího.

1.7. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem podle čl. 4 těchto obchodních podmínek.

1.8. Kupní cena je konečná celková kupní cena v české měně či v měně euro zahrnující cenu vybraného nebo objednaného zboží a služeb, cenu za dodání zboží (včetně ceny přepravy a ceny obalového materiálu) a všechny daně a poplatky.

1.9. Objednávka je závazný soubor požadavků, který sestaví Kupující dle své volby ze zboží a služeb a způsobu dodání uvedených v Internetovém obchodu a který jeho prostřednictvím zašle Prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku.

 1. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1. května 2021 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv, které Prodávající a Kupující uzavírají ohledně koupě zboží z nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě, resp. na služby poskytované v souvislosti s nabízeným zbožím.

2.2. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webové adrese https://malovanykaminek.cz/obchodni-podminky.

2.3. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

2.4. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně a v písemné formě nedohodli na odlišných podmínkách.

2.5. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na veškeré kupní smlouvy, které Prodávající a Kupující uzavírají prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

 1. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího v Internetovém obchodě (je-li tato funkce aktuálně spuštěna) a následných přihlášení do Internetového obchodu může Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží a sledovat stav své Objednávky, prohlížet historii objednávek, vystavené faktury a sledovat stav vyřizovaných a vyřízených objednávek. Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

3.2. Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, aktuální a platné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zvolit si dostatečně bezpečné heslo a v případě podezření či vědomosti o znalosti hesla neoprávněnými osobami či o zneužití hesla je Kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího a heslo v uživatelském rozhraní Internetového obchodu změnit. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá (tj. po tuto dobu se do svého uživatelského účtu ani jednou nepřihlásí), či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy, včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn kdykoliv na Prodávajícím požadovat zrušení svého uživatelského účtu a Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení takové písemné žádosti Kupujícího jeho účet a veškerá data v něm uvedená smazat. Za tímto účelem může Kupující Prodávajícího kontaktovat na e-mailové adrese info@malovanykaminek.cz.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Způsob uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškeré údaje o zboží vystaveném v Internetovém obchodě jsou informativního charakteru a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Na základě uveřejnění údajů o zboží v Internetovém obchodě není Prodávající povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy hradí výlučně Kupující.

4.3. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, které Prodávající nabízí k prodeji (vždy však v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob Prodávajícího). U každého druhu zboží jsou uvedeny zejména následující informace: označení zboží, popis jeho vlastností, údaj o Kupní ceně a údaj o skladové dostupnosti (údaj o skladové dostupnosti je pouze informativní). Jednotlivé složky Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Jsou-li v Internetovém obchodě u jednotlivých produktů či služeb uvedeny obrázky, jsou vždy pouze ilustrativního charakteru.

4.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že jsou-li v Internetovém obchodě nabízeny služby či obdobná plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k prodeji zboží, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nejsou-li ve vztahu k příslušné službě uvedeny speciální obchodní podmínky.

4.5. Kupující vloží vybrané zboží, které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku.

4.6. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s celkovou Kupní cenou jeho objednávky.

4.7. Informace o složení a použití zakupovaného zboží nalezne Kupující na webové adrese www.malovanykaminek.cz a dále dle konkrétního druhu zboží na příbalovém letáku přiloženém ke zboží či na obalu zboží. Kupující je povinen se s těmito informacemi seznámit, a to vždy před použitím daného zboží, a jimi se řídit.

4.8. Předtím, než Kupující potvrdí Objednávku jejím odesláním, může kdykoliv zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil, včetně vybraného zboží a služeb, jejich množství, formy dopravy, způsobu platby aj.

4.9. Kupující je před potvrzením Objednávky výslovně upozorněn na ustanovení těchto obchodních podmínek, která by mohla být překvapivá či neočekávatelná; je také upozorněn na právo odstoupit od smlouvy a na způsob jeho uplatnění, jakož i na případy, kdy odstoupení od smlouvy není možné.

4.10. Kupujícímu je před potvrzením Objednávky umožněno důkladně se seznámit s těmito obchodními podmínkami. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v Internetovém obchodě Kupujícím souhlasí s těmito obchodními podmínkami, potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí uzavírané Kupní smlouvy.

4.11. Odesláním Objednávky, která obsahuje podstatné náležitosti pro uzavření Kupní smlouvy, činí Kupující nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy a zároveň potvrzuje, že informace a identifikační údaje, které při vytvoření Objednávky poskytl, jsou úplné, pravdivé, správné a platné. Učiněná (tj. odeslaná) Objednávka je neodvolatelná.

4.12. Prodávající potvrdí obdržení Objednávky Kupujícího neprodleně poté, co ji obdrží, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující při registraci uživatelského účtu nebo v Objednávce. Potvrzení obdržení Objednávky není akceptací Objednávky Prodávajícím.

4.13. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení akceptace Objednávky Prodávajícím. Tím vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit Kupní cenu.

4.14. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud akceptace Objednávky Kupujícího není Prodávajícím potvrzena. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména s ohledem na aktuální skladové zásoby objednaného zboží, je-li Kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo osobou, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

4.15. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právem České republiky.

 1. Platební podmínky

5.1. Kupní cena je splatná v okamžiku, kdy Prodávající potvrdí Kupujícímu akceptaci Objednávky. Kupující je bezprostředně před odesláním Objednávky informován o výši Kupní ceny. Je-li Kupní cena Kupujícím zaplacena před akceptací Objednávky Prodávajícím, je platba považována za zálohu na Kupní cenu, jenž bude akceptací Objednávky Prodávajícím na Kupní cenu započtena. Odstavec 5.3 níže může splatnost upravit odlišně od tohoto odstavce.

5.2. Kupující je oprávněn zvolit příslušný způsob platby a je povinen uhradit sjednanou Kupní cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to jedním z následujících způsobů:

 1. a) na dobírku při doručení přepravní službou či vyzvednutí na pobočce doručovatele;

 2. b) v hotovosti Prodávajícímu při osobním převzetí;

 3. c) bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího;

 4. d) bezhotovostní platbou přes on-line platební bránu (tj. platební či kreditní kartou) či jinou on-line platbou (expresní převody, platba Bitcoinem a další způsoby platby aktuálně nabízené v Internetovém obchodě).

5.3. V případě platby podle čl. 5.2 písm. a) a podle čl. 5.2 písm. b) je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby dle čl. 5.2 písm. c) je Kupní cena splatná do 2 (dvou) pracovních dnů od odeslání Objednávky Kupujícího. V případě platby podle čl. 5.2 písm. d) je Kupní cena splatná v den objednání zboží (po dokončení Objednávky je Kupující přesměrován na webové stránky platební brány, kde provede on-line platbu platební či kreditní kartou či jinou expresní on-line platbu). V případech platby podle čl. 5.2 písm. c) a d) je platba považována za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.4. Při volbě bezhotovostní platby je Kupující povinen platbu provést na bankovní účet, který bude Kupujícímu sdělen Prodávajícím po učinění závazné objednávky zboží, a platbu identifikovat uvedením variabilního symbolu, rovněž sděleného Kupujícímu Prodávajícím po učinění závazné objednávky. Při platbě on-line platební bránou (či jinou on-line platbou) Kupující postupuje dle pokynů zobrazených na webu platební brány.

5.5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé Kupní ceny zboží v souladu s body 5.3 a 5.4 výše, ledaže k úhradě dojde ještě před akceptací Objednávky Prodávajícím, kdy Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží akceptací Objednávky Prodávajícím. Ve stejném okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Prodávající má až do předání zboží Kupujícímu práva a povinnosti schovatele.

 1. Podmínky dodání

6.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uzavření Kupní smlouvy (v případě zvolení bezhotovostní platby dle čl. 5.2 písm. c) či dle čl. 5.2 písm. d) výše od připsání Kupní ceny za zboží v plné výši na účet Prodávajícího, nastane-li tento okamžik až po uzavření Kupní smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační.

6.2. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá věc Kupujícímu-Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího-Podnikatele a umožní Kupujícímu-Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6.3. Kupujícímu-Spotřebiteli je věc odevzdána, až mu ji předá dopravce.

6.4. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží zkontrolovat soulad množství a druhu převzatého zboží s množstvím a druhem zboží smluveným v Kupní smlouvě a s množstvím a druhem zboží uvedenými v dodacím listu / faktuře a oznámit případné zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s čl. 8 těchto obchodních podmínek.

6.5. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho přepravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Pokud Kupující zjistí poškození způsobené přepravou až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího elektronickou poštou na adrese info@malovanykaminek.cz.

6.6. Zásilka, která se Prodávajícímu vrátí jako nepřevzatá, je zaslána Kupujícímu znovu jen na jeho výslovné vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu náklady související s opětovným zasláním zásilky.

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího-Spotřebitele

7.1.1. Kupující-Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Výjimkou jsou případy uvedené výslovně v čl. 7.1.2, 7.1.3 a čl. 7.1.4 těchto obchodních podmínek a další případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

7.1.2. Kupující-Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu či na základě jiné individuální dohody Kupujícího-Spotřebitele a Prodávajícího.

7.1.3. Kupující-Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující-Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.1.4. Kupující-Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal; nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů; a nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího-Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu-Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

7.1.5. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené čl. 7.1.1 těchto obchodních podmínek.

7.1.6. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, na což jej Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) výslovně upozorňuje. Těmito náklady mohou být např. náklady na zajištění vhodného obalového materiálu pro přepravu vraceného zboží zpět Prodávajícímu, náklady na přepravu a pojištění vraceného zboží.

7.1.7. Kupující-Spotřebitel může od smlouvy odstoupit následujícími způsoby:

(a) odesláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je pro Kupujícího-Spotřebitele dostupný v Internetovém obchodě na webové adrese

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, na adresu Lanškrounská 381/5a, 568 02 Svitavy;

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je také přílohou těchto obchodních podmínek;

Prodávající potvrdí Kupujícímu-Spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující-Spotřebitel na formuláři pro odstoupení od smlouvy, a neuvedl-li ji, pak na e-mailovou adresu, kterou Kupující-Spotřebitel uvedl při registraci uživatelského účtu nebo v Objednávce;

(b) zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, jak je popsán pod bodem 7.1.7(a) těchto obchodních podmínek, elektronickou poštou na adresu info@malovanykaminek.cz;

7.1.8. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí zboží Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

7.1.9. Kupující-Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu v souladu s § 1833 Občanského zákoníku za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, např. za snížení hodnoty vzniklé nedostatečným zaopatřením zboží proti poškození při přepravě zpět Prodávajícímu, tj. např. použitím nevhodného obalového materiálu.

7.1.10. Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli do čtrnácti (14) dní od odstoupení od Kupní smlouvy přijatou Kupní cenu, a to stejným způsobem, jakým ji od Kupujícího-Spotřebitele přijal, nebo způsobem, který navrhl Kupující-Spotřebitel v odstoupení od smlouvy a se kterým Prodávající projevil svůj souhlas, ať již výslovně, či pouhým konáním.

7.1.11. V souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli náklady na přepravu zboží, které byly součástí Kupní ceny, ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu přepravy zboží, a to i v případě, že Kupující-Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob přepravy zboží.

7.1.12. V souladu s § 1832 odst. 4 Občanského zákoníku Prodávající není povinen vrátit přijatou Kupní cenu, resp. zálohu na Kupní cenu dříve, než mu Kupující-Spotřebitel vrátí zboží.

7.1.13. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (ve smyslu § 1833 Občanského zákoníku) proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny. Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli jím uhrazenou Kupní cenu poníženou o částku, o kterou byla snížena hodnota zboží, za kterou Kupující-Spotřebitel odpovídá v souladu s § 1833 Občanského zákoníku a čl. 7.1.9 těchto obchodních podmínek.

7.2. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího-Podnikatele

7.2.1. Kupující-Podnikatel má právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku, a to písemným odstoupením s uvedením důvodů odstoupení zaslaným Prodávajícímu na elektronickou adresu: info@malovanykaminek.cz. Za podstatné porušení smlouvy, pro které může Kupující-Podnikatel odstoupit od smlouvy, se považuje pouze včasné nedodání zboží Prodávajícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.

7.2.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím-Podnikatelem se obdobně uplatní ustanovení dle výše uvedených bodů 7.1.6, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.12 a 7.1.13.

7.2.3. Prodávající vrátí Kupujícímu-Podnikateli do čtrnácti (14) dní od obdržení písemného odstoupení od Kupní smlouvy přijatou Kupní cenu, a to stejným způsobem, jakým ji od Kupujícího-Podnikatele přijal.

7.3. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

7.3.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, má-li pro to vážný důvod (tj. například v případech, kdy Prodávající nemá dostatek daného zboží skladem). V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu či zálohu na Kupní cenu (byla-li již uhrazena) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím.

7.3.2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Pokud Prodávající před odstoupením od smlouvy dodal zboží Kupujícímu, je Kupující povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu.

 1. Záruka za jakost a práva z vadného plnění

8.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovědnost Prodávajícího se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, především § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. Prodávající poskytuje též záruku za jakost podle platných právních předpisů.

8.2. Za vadu zboží se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu. Prodávající zvlášť upozorňuje na skutečnost, že odstín barvy zboží při počítačovém zobrazení se může odchylovat od skutečné barvy zboží. Na tuto skutečnost Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy Kupujícího výslovně upozornil.

8.3. Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které nastaly v souvislosti s neodbornou manipulací se zbožím, resp. jeho neodbornou aplikací / užitím anebo vzniklé v důsledku nevhodného skladování zboží Kupujícím.

8.4. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, přičemž při reklamaci Kupující odešle reklamované zboží Prodávajícímu (případně mu jej předá osobně) a k reklamovanému zboží uvede zejména o jaké zboží se jedná, kdy došlo k jeho zakoupení a v čem vada zboží spočívá, jakož i další informace potřebné k vyřízení reklamace (např. číslo faktury týkající se reklamovaného zboží, jméno a kontaktní údaje Kupujícího).

8.5. Při reklamaci Kupující dále uvede, zda žádá opravu zboží, doplnění chybějící části zboží nebo přiměřenou slevu z Kupní ceny zboží. V případě, že je zjevné, že vadu nelze odstranit a věc není možné řádně užívat, uvede též, zda odstupuje od smlouvy či zda žádá přiměřenou slevu z Kupní ceny.

8.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu s potřebnými údaji Prodávajícímu, nebo osobní předání zboží Prodávajícímu spolu se sdělením potřebných údajů.

8.7. Reklamace jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich uplatnění, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Ve složitých případech (tj. např. časově náročná oprava nebo obtížně dostupné náhradní zboží či součást zboží) jsou reklamace vyřizovány do šedesáti (60) dnů. Prodávající upozorní Kupujícího na skutečnost, že se jedná o složitý případ, bez zbytečného odkladu poté, kdy takový charakter určí, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy měl charakter vady zboží možnost posoudit.

8.8. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je Kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace.

 1. Mimosoudní řešení stížností a sporů

9.1. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících-Spotřebitelů zajišťuje Prodávající elektronickou poštou prostřednictvím adresy info@malovanykaminek.cz.

9.2. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím-Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující-Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující-Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Ochrana osobních údajů a dat

10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího se řídí platným a aplikovatelnými právními předpisy České republiky a Evropské unie a Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, které Kupující odesláním své Objednávky a akceptací těchto obchodních podmínek bere na vědomí a souhlasí s nimi.

10.2. Kupující souhlasí zatržením odpovídajícího dotazového okénka se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné.

10.3. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou, kdykoli odvolat.

 1. Ukládání cookies

11.1. Kupující bere na vědomí, že webová stránka www.malovanykaminek.cz, vč. Internetového obchodu, používá cookies.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Ve smlouvách uzavíraných s Kupujícím-Podnikatelem se vylučuje aplikace ust. § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku a dále ve smlouvách s jakýmkoliv Kupujícím se vylučuje aplikace ust. § 1765, § 1766, § 1793 odst. 1 Občanského zákoníku.

12.2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky změnit; změna obchodních podmínek se

nedotkne již uzavřených smluv.

V Praze dne 1. června 2023.